۰

مجسمه های تانتریک کاماسوترا

مجسمه های  هنری  تانتریک  کاماسوترا در هند

khajuraho_exoticindiaart.com

در باره معابد خاجوراهو در هند

معابد کاماسوترا

تانترا دانش نفس کشیدن و معاشقه کردن است.
کاماسوترا دانش حالت های مختلف معاشقه کردن است.

*

About the Author

مراقبه پرتال عرفان امروز است