۰

تارا ، خدای سبز

نقاشی از کارما  فونتسوک

Green Goddess – Mother Tara 1998 (60 x 40cm 98017)

خدای سبز – مادر تارا

نقاشی از کارما  فونتسوک

facebook.com/KARMA PHUNTSOK- by BUDDHA BLESS4.jpg

*

تارا به معنی بودای زن است در بودیسیم تبتی

*

About the Author

مراقبه پرتال عرفان امروز است